Audyt - Szkolenia - Doradztwo | audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).


Wiosną 2018 roku obowiązywać zacznie nowe Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych. Dostosowuje ono wymagania bezpieczeństwa danych do aktualnych zagrożeń i wyzwań nowoczesnej cywilizacji oraz potrzeb jej mieszkańców. Przepisy te będą obowiązywały także Polskę. Zmieni się nie tylko sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych w organizacjach, ale także prawa właścicieli tych danych, obowiązki administratorów danych oraz uprawnienia organu nadzoru - obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Organ nadzoru nabędzie uprawnienia do nakładania kar finansowych za niezgodne z przepisami przetwarzanie danych, dotychczas możliwość nakładania kar finansowych wiązała się z niewykonaniem zaleceń GIODO.

Zespół A-S-D ma przyjemność zaproponować Państwu nową ofertę obejmującą pełen zakres usług związanych z Ochroną danych osobowych w Państwa jednostkach i jednostkach podległych.


Analiza potrzeb
Dzięki której pomożemy zidentyfikować:

 • zasoby służące przetwarzaniu danych osobowych, w tym obszary przetwarzania danych, systemy informatyczne i sprzęt komputerowy,
 • funkcjonujące zbiory danych osobowych,
 • potrzeby jednostki pozwalające wybrać najwygodniejszą formę organizacji ochrony danych osobowych.


Organizacja ochrony danych osobowych
W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb przygotujemy procedury odpowiadające wymogom przepisów o ochronie danych osobowych i Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym:

 • Politykę Bezpieczeństwa Informacji,
 • Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • Wymagane ewidencje i rejestry,
 • Wzory dokumentów służących wypełnieniu obowiązku informacyjnego, powierzaniu przetwarzania danych osobowych, a także upoważnień do przetwarzania danych osobowych i oświadczeń o przyjęciu do stosowania obowiązujących procedur.


Zarządzanie ochroną danych osobowych
W tym zakresie pomożemy prawidłowo wypełnić spoczywające na Państwu ustawowe obowiązki Administratora Danych Osobowych:

 • Prowadzenie wymaganych ewidencji,
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych,
 • Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • Prowadzenie sprawdzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
 • Prowadzenie szkoleń i weryfikowanie wiedzy pracowników w tym zakresie,
 • Wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikających z ustawy.

 
Szkolenia
Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych mogą dotyczyć dowolnego poziomu wiedzy od zagadnień ogólnych do szczegółowych aspektów stosowania przepisów.

Przedstawiony powyżej zakres oferty możemy indywidualnie dostosować do Państwa potrzeb.


Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt:

 • telefonicznie: Michał Cupiał  605-160-004
 • lub mailowo: odo@a-s-d.pl

Dokumenty do szkoleń

Zobacz nasze referencje

Jaroty, Stawigudzka 8A/66
10-687 OLSZTYN woj. warmińsko-mazurskie
tel. 501 582 886
fax 89 679 78 18
info@a-s-d.pl